Weinschorle

Weissweinschorle sauer    0,25 ltr.     
Weissweinschorle süss    0,25 ltr.     
Rotweinschorle sauer    0,25 ltr.     
Rotweinschorle süss    0,25 ltr.     
Weissherbstschorle sauer    0,25 ltr.     
Weissherbstschorle süss    0,25 ltr.